Skip to Content

 Nákupný košík 

Váš košík je prázdny.

0 položky 0.00€

Ochrana osobných údajov podľa platných predpisov GDPR európskej únie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste klientom firmy Bohuslav Ľubeľan Sugar Art. Bohuslav Ľubeľan Sugar Art je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.sugarart.sk pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami.
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 24. mája 2018 a je platná pre portál www.sugarart.sk

Kategórie osobných údajov
Spracovávame nasledujúce údaje:
• Osobné kontaktné údaje - vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.
• Zmluvné údaje - napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb.
• Poskytnuté služby a produkty - produkty a služby, predplatné, história objednávok.
• Platobné informácie - výška spoplatnených služieb, produktov.
• Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová, poštová korešpondencia.

Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa

Účely a ciele spracúvania údajov
Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:
• Klientská administratíva - Vedieme záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich objednávkach. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.
• Direct marketing - Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich.
• Dane a účtovníctvo - Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
• Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete - Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom.
• Komunikácia/IT monitoring - Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci služby využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, VOP a internými predpismi.
• Riešenie sporov, sťažností - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať.
• Dodržiavanie zákona - Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
• Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom
Prevádzkovateľ IS môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
• Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
• K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
• Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Umiestnenie vašich osobných údajov
K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby a to za účelom vybavovania objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:
Dotknutá osoba (spotrebiteľ) vykonaním registrácie na webovej stránke internetového obchodu, vyjadrením súhlasu a odoslaním svojej objednávky prostredníctvom predmetného internetového obchodu, udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností a slovenskej pošty) a elektronického zasielanie informácií o akciách a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je: Bohuslav Ľubeľan Sugar Art zo sídlom na ul.Vrlíkova 1884/68 03101 Lipt. Mikulášs.r.o. ,spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri OŽP-Z/2009/03416-2, číslo registra 54-15268 pre kúpu a predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sugarart.sk
Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov
Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.
Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
• Prečo spracovávame vaše osobné údaje
• Aké kategórie osobných údajov spracovávame
• S kým vaše osobné údaje zdieľame
• Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
• Aké máte práva
• Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
• Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
• Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali, či zmenili kontaktné údaje ako mail či tel.číslo

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na odvolanie súhlasu
V prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.
V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@sugarart.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu Bohuslav Ľubeľan Sugar Art, Vrlíkova 1884/68, 03101 L.Mikuláš
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk.

Na objednávku